REGULAMIN Programu Motywacyjnego „ARISTON ONETEAM PARTNER”
REGULAMIN Programu Motywacyjnego „ARISTON ONETEAM PARTNER”

§ 1 Pojęcia

1 .DEFINICJE POJĘĆ

Pojęcia pisane wielką literą użyte w Regulaminie oznaczają:

1.1. Program – program motywacyjny „ARISTON ONETEAM PARTNER przeprowadzany na zasadach opisanych w Regulaminie.

1.2. Organizator – agencja MPL Verbum S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-626) przy ul. Szelągowskiej 45A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, numer KRS: 0000372990, NIP: 778-12-26-405, REGON: 630922602, kapitał zakładowy w kwocie 244.444,40 zł wpłacony w całości.

1.3. Sponsor – spółka ARISTON POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-408) przy ul. Pocieszka 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, sąd rejestrowy: Sąd rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 0000007774, NIP: 6761345098, REGON: 351123877, kapitał zakładowy w wysokość kapitał zakładowy 12.000.000,00 zł.

1.4. Autoryzowany Partner Handlowy lub APH – podmioty dystrybuujące Produkty promocyjne,
z którymi Sponsor podpisał umowy handlowe bądź umowy o współpracy na rok 2023/2024.

1.5. Uczestnik – osoba fizyczna lub osoba prawna, która w dniu przystąpienia do Programu prowadzi zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie handlu i instalacji kotłów gazowych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i nabywa Produkty promocyjne od APH w związku z prowadzoną przez siebie działalnością i w celu instalacji tych Produktów u klienta końcowego.

Uczestnikiem Programu nie mogą być podmioty nabywające Produkty promocyjne jako konsumenci
w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, jak również Autoryzowani Partnerzy Handlowi Sponsora, włączając w to podmioty powiązane kapitałowo z APH, właścicieli APH, pracowników i członków ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: rodziców, opiekunów prawnych, rodzeństwo, małżonków, dzieci i osoby pozostające w stosunku przysposobienia z pracownikiem, a także powinowatych w takim samym stopniu jak ww. osoby.  

1.6. Formularz Zgłoszeniowy – elektroniczny formularz dostępny na Stronie Internetowej Programu za pośrednictwem którego Uczestnik dokonuje zgłoszenia do Programu.

1.7. Produkty promocyjne – wybrane urządzenia grzewcze będące w ofercie Sponsora, które zostały zakupione u Autoryzowanego Partnera Handlowego w okresie trwania Programu i które zostały sprzedane przez ARISTON POLSKA Sp. z o.o. Szczegółowa i aktualna lista Produktów promocyjnych znajduje się na Stronie Internetowej Programu (po zalogowaniu się do konta). Programem nie są objęte akcesoria i systemy odprowadzania spalin znajdujące się w ofercie Sponsora, jak również urządzenia, które zostały sprzedane przez Sponsora na warunkach inwestycyjnych lub ekspozycyjnych. 

1.8. Kod na etykiecie – unikatowy kod umieszczony na etykiecie dołączonej do każdego Produktu promocyjnego, który Uczestnik podaje dokonując rejestracji zakupu Produktu promocyjnego
w Programie.  Wzór etykiety z kodem znajduje się w załączniku nr 1 do Regulaminu. 

1.9. Strona Internetowa Programu – strona internetowa za pośrednictwem której przeprowadzany jest Program, dostępna pod adresem www.ariston-oneteam.pl

1.10. Nagrody – nagrody rzeczowe lub pieniężne (wydawane w formie zasilenia karty pre-paid) znajdujące się w Katalogu Nagród, które Uczestnik może nabyć po zgromadzeniu wymaganej liczby Punktów.

1.11. Punkty – jednostki systemu punktowego przyznawane Uczestnikom za rejestrację zakupów Produktów promocyjnych oraz innych aktywności podejmowanych przez Uczestników w trakcie trwania Programu (na zasadach określonych przez Organizatora), które Uczestnik może wykorzystać w celu nabycia Nagrody. 

1.12. Katalog Nagród – lista Nagród zawierająca ich fotografie oraz wartości wyrażone w Punktach, udostępniany Uczestnikom na Stronie Internetowej Programu

 

§ 2

Postanowienia ogólne

2.1. Program jest przedsięwzięciem promocyjnym Sponsora skierowanym do Uczestników Programu, którego organizację Sponsor zlecił Organizatorowi. Program a na celu promowanie produktów znajdujących się w ofercie Sponsora i zwiększanie ich sprzedaży.

2.2. Program przeprowadzany jest w okresie od 08 stycznia 2024 r. do 23 grudnia 2024 r. do godziny 12:00 – jest to okres, w którym Uczestnicy mogą kupować Produkty promocyjne i dokonywać ich rejestracji. Zgromadzone Punkty w Programie Uczestnicy mogą wymienić na Nagrody do 30 grudnia 2024 r. do godziny 12:00 (z zastrzeżeniem dalszych postanowień Regulaminu, w szczególności pkt 5 Regulaminu).

2.3. Program jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

§ 3

Jak zgłosić się do programu?

3.1. Aby zgłosić się do Programu należy w okresie jego trwania wypełnić Formularz Zgłoszeniowy dostępny na Stronie Internetowej Programu. Formularz wymaga podania danych dotyczących Uczestnika oraz zaznaczenia niezbędnych oświadczeń, w tym zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym do realizacji Programu.

3.2. Organizator na bieżąco weryfikuje Formularze Zgłoszeniowe i w razie wątpliwości co do danych
w nim zawartych może wezwać Uczestnika do podania dodatkowych informacji, w tym zwłaszcza dokumentów potwierdzających jego status (prowadzą działalność gospodarczą). Po zweryfikowaniu zgłoszenia Organizator dokonuje rejestracji Uczestnika w Programie i tworzy dla niego indywidualne konto. Na adres e-mail podany przez Uczestnika w Formularzu Zgłoszeniowym zostaną przesłane dane do zalogowania się do konta – login oraz hasło. 

3.3.  W przypadku, gdyby w trakcie trwania Programu jakiekolwiek dane, w tym dane osobowe, dotyczące Uczestnika uległy zmianie, Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie zaktualizować je na swoim koncie utworzonym w Programie lub poinformować o tym Organizator pisząc na adres: info@ariston-oneteam.pl

§ 4

W jaki sposób przyznawane są punkty w programie?

4.1. Program polega na zbieraniu przez Uczestników Punktów za zakupy Produktów promocyjnych dokonane i zarejestrowane w okresie trwania Programu. Zgromadzone w Programie Punkty Uczestnicy mogą wymieniać na Nagrody zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 5. Regulaminu.

4.2. W trakcie trwania Programu Organizator może dokonywać zmian na liście Produktów promocyjnych, przy czym taka zmiana nie stanowi zmiany Regulaminu i nie wymaga wydania aneksu. O wszelkich planowanych zmianach na liście Produktów promocyjnych Organizator będzie informował Uczestników z wyprzedzeniem poprzez wiadomości e-mail lub SMS. 

4.3. W Programie przyznawane są dwa rodzaje Punktów:

4.3.1.  Punkty standardowe – przyznawane za zakupy Produktów promocyjnych znajdujących się na aktualnej liście dostępnej na Stronie Internetowej Programu oraz

4.3.2. Punkty promocyjne – przyznawane w ramach dodatkowych akcji promocyjnych (np. czasowych promocji), których warunki przeprowadzania będą każdorazowo ogłaszane Uczestnikom przed ich startem za pośrednictwem Strony Internetowej Programu oraz w ramach komunikatów kierowanych do Uczestników na adresy e-mail lub numery telefonów

-        dalej łącznie zwane jako „Punkty“.

4.4 Dokumentem potwierdzającym zakup Produktu promocyjnego jest faktura VAT wystawiona Uczestnikowi. W Programie uwzględniane są wyłącznie faktury VAT z datą sprzedaży maksymalnie do 60 dni wstecz licząc od dnia, w którym Uczestnik dokonuje rejestracji zakupu Produktu promocyjnego w Programie. Przykładowo: w dniu 15 sierpnia 2024 r. Uczestnik może zarejestrować zakup Produktu promocyjnego, który potwierdza faktura VAT z datą sprzedaży nie późniejszą, niż 15 czerwca 2024 r. 

4.5. Rejestracja zakupów Produktów promocyjnych odbywa się zgodnie z następującymi zasadami: 

4.5.1. Uczestnik samodzielnie rejestruje zakupy Produktów promocyjnych, co wymaga podania Kodu
z etykiety, która dostępna jest na zakupionym urządzeniu w formie naklejki ze zdrapką. Aby zgłosić zakupy Produktów promocyjnych Uczestnik może wybrać jeden z następujących sposobów: 

4.5.1.1. wypełnić dedykowany formularz znajdujący się na Stronie Internetowej Programu (dostępny po zalogowaniu się do konta) lub

4.5.1.2. skontaktować się z infolinią Programu pod numerem telefonu 500 171 472, czynną w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00 – 17:00 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora) lub

4.5.1.3. wysłać e-mail na adres info@ariston-oneteam.pl lub

4.5.1.4. wysłać wiadomość MMS pod numer +48 500 171 472 (koszt MMS zgodny z taryfą operatora)

lub

4.5.1.5. przesłać listem poleconym na adres siedziby Organizatora: MPL Verbum S.A., ul. Szelągowska 45a, 61-626 Poznań z dopiskiem „Ariston OneTeam Partner“ etykietę z Kodem. 

4.5.2. Ten sam Kod z etykiety może być zarejestrowany w Programie tylko jeden raz. W razie niemożności zarejestrowania zakupu na podstawie danego Kodu z etykiety należy niezwłocznie skontaktować się z Organizatorem.

4.5.3. Uczestnik zobowiązany jest zachować etykietę z zarejestrowanym Kodem oraz fakturę VAT dokumentującą zakup Produktu promocyjnego przez okres 90 dni po zakończeniu Programu, gdyż może zostać zobowiązany przez Organizatora do przesłania ich w formie fizycznej. 

4.6. Stan posiadanych punktów Uczestnik może w każdej chwili sprawdzić logując się do swojego konta Stronie Internetowej Programu lub kontaktując się z Organizatorem mailowo: info@ariston-oneteam.pl lub telefonicznie na numer 500 171 472 (w dni robocze, od poniedziałku do piątku,
w godzinach 9:00 – 17:00). 

4.7. Po zarejestrowaniu zakupu Produkty promocyjnego do konta Uczestnika zostaną automatycznie dodane Punkty w liczbie zgodnej z listą produktów premiowanych dostępnej na stronie Programu. 

4.8. Punkty są od razu aktywne na koncie Uczestnika, co oznacza, że Uczestnik ma możliwość wykorzystania ich do nabycia Nagród, jednakże przed wydaniem nagrody Sponsor ma prawo do weryfikacji naliczonych Punktów, w szczególności, czy zgłoszone przez Uczestnika zakupy produktów promocyjnych są rzeczywiste. Niezależnie od powyższego, Organizator przez cały okres trwania Programu bieżąco weryfikuje Punkty przyznawane Uczestnikom. W przypadku wykrycia nieprawidłowości wynikających z celowego działania Uczestnika lub błędu technicznego (którego wystąpienie było niezależne od Organizatora ani Sponsora), Organizator zaktualizuję liczbę Punktów na koncie Uczestnika zgodnie z rzeczywistym stanem. Jeśli Uczestnik wymieni nienależnie przyznane punkty na Nagrodę Organizator może zobowiązać go do zwrotu tej Nagrody lub jej równowartości pieniężnej.

4.9. Organizator może w ramach Programu przeprowadzać dodatkowe działania aktywizujące Uczestników (np. akcje specjalne, czasowe promocje), w ramach których Uczestnicy mogą zdobywać dodatkowe nagrody lub Punkty w Programie. Szczegółowe zasady przeprowadzania ww. działań będą każdorazowo komunikowane Uczestnikom za pośrednictwem Strony Internetowej Programu. Informacja o przeprowadzaniu ww. działań będzie dodatkowo przekazywana Uczestnikom za pośrednictwem wiadomości e-mail lub SMS.

 

§ 5

Jak otrzymać nagrodę w programie?

5.1. W Programie wyróżnia się cztery statusy Uczestnika. W zależności od osiągniętego statusu Uczestnik uzyskuje dodatkowe benefity. I tak:

5.1.1. Status „EXPERT SILVER“ – jest to status początkowy, który otrzymuje każdy Uczestnik, który na swoim koncie zgromadził nie więcej niż 479 Punktów standardowych;

5.1.2. Status „EXPERT GOLD“ – uzyskuje Uczestnik, który na swoim koncie zgromadził co najmniej 480 i nie więcej niż 1.199 Punktów standardowych. Uczestnik, który osiągnie ten status otrzymuje dodatkowe 5 Punktów standardowych oraz dyplom (certyfikat), a dodatkowo 40 Uczestników, którzy jako pierwsi osiągną ten status mogą skorzystać z benefitu w postaci obrandowania auta;

5.1.3. Status „EXPERT PLATINUM“ – uzyskuje Uczestnik, który na swoim koncie zgromadził co najmniej 1.200 i nie więcej niż 4.799 Punktów standardowych. Uczestnik, który osiągnie ten status otrzymuje dodatkowe 5 Punktów standardowych oraz dyplom (certyfikat), a dodatkowo może skorzystać z możliwości otrzymania dowolnej, wybranej przez siebie nagrody w Programie – tzw. „nagroda marzeń“ (ostateczną decyzję o zrealizowaniu nagrody marzeń podejmuje Organizator uwzględniając możliwości pozyskania wskazanego produktu oraz na podstawie indywidualnej wyceny punktowej wybranej nagrody);

5.1.4. Status „EXPERT TYTANIUM“ – uzyskuje Uczestnik, który na swoim koncie zgromadził co najmniej 4.800 lub więcej Punktów standardowych. Uczestnik, który osiągnie ten status otrzymuje dodatkowe 5 Punktów standardowych oraz dyplom (certyfikat), a dodatkowo może skorzystać z możliwości otrzymania dowolnej, wybranej przez siebie nagrody w Programie – tzw. „nagroda marzeń“ (ostateczną decyzję o zrealizowaniu nagrody marzeń podejmuje Organizator uwzględniając możliwości pozyskania wskazanego produktu oraz na podstawie indywidualnej wyceny punktowej wybranej nagrody);

5.2. Uzyskany status utrzymuje swoją ważność na podstawie punktów standardowych przez 12 miesięcy od momentu zarejestrowania pierwszego kodu z naklejki zakupionego urządzenia.

5.3. Po uzyskaniu ilości Punktów odpowiadającej wybranej Nagrodzie z Katalogu Nagród, Uczestnicy zyskują prawo do jej nabycia zgodnie z następującymi zasadami:

5.3.1. w przypadku Nagród rzeczowych Uczestnik może je zamówić w promocyjnej cenie nie mniejszej niż 1 zł plus VAT, (ewentualna wyższa kwota dopłaty wskazana jest każdorazowo w katalogu nagród na stronie internetowej Programu).

5.3.2. w przypadku Nagród pieniężnych Uczestnik składa zamówienie na zasilenie karty pre-paid
o wskazaną w Katalogu kwotę.

5.4. Złożenie zamówienia na Nagrodę wymaga zalogowania się do konta na Stronie internetowej Programu, a następnie wypełnienia formularza zamówienia Nagrody. Uczestnik może rozdysponować zgromadzone Punkty w dowolny sposób, przy czym w ramach jednego formularza zamówienia może zamówić tylko jedną Nagrodę. Z chwilą przesłania formularza zamówienia saldo punktowe zostaje zaktualizowane – wartość punktowa zamówionej Narody zostaje odjęta od sumy zgromadzonych Punktów na koncie Uczestnika. 

5.5. W przypadku zamówienia Nagród rzeczowych na adres e-mail Uczestnika podany przy rejestracji w Programie zostanie przesłana faktura VAT, którą Uczestnik zobowiązany jest opłacić w terminie wskazanym na fakturze. Opłacenie faktury VAT jest niezbędne, aby Organizator mógł wysłać do Uczestnika zamówioną Nagrodę rzeczową.

5.6. W przypadku Nagród pieniężnych karta pre-paid zostanie wydana Uczestnikowi wraz
z pierwszym zamówieniem tej Nagrody. Karta pre-paid wysyłana jest na adres podany przez Uczestnika podczas rejestracji do Programu. Wraz z kartą pre-paid Uczestnik otrzymuje instrukcję jej aktywacji
i zobowiązany jest poinformować Organizatora za pośrednictwem wiadomości e-mail (wysłanej na adres info@ariston-oneteam.pl) o otrzymaniu przesyłki zawierającej kartę.

Uczestnik przed rozpoczęciem korzystania z karty ma obowiązek zapoznać się z regulaminem jej użytkowania stosowanym przez podmiot, który wydał kartę. Uczestnik może korzystać ze środków zgromadzonych na karcie poprzez dokonywanie płatności bezgotówkowych lub poprzez wypłatę
z dowolnego bankomatu (z zastrzeżeniem, że niektóre operacje mogą wiązać się z dodatkowymi opłatami ustalonymi przez bank będący wystawcą karty). Wszelkie roszczenia związane z korzystaniem z karty powinny być kierowane do podmiotu, który wydał kartę. Stan salda karty Uczestnik może sprawdzić za pośrednictwem usług oferowanych przez bank, który wydał kartę. Środki pieniężne na karcie powinny zostać wykorzystane przed upływem terminu jej ważności. Termin ważności karty określony jest na jej awersie

5.7. Ostateczny termin zamawiania Nagród w Programie upływa 30 grudnia 2024 r. o godzinie 12:00 z zastrzeżeniem, że:

5.7.1. jeśli Uczestnik brał udział w poprzedniej edycji Programu i niewykorzystane Punkty zostały przeniesione na jego konto w obecnej edycji Programu, to ważność tych Punktów upływa w dniu 30 grudnia 2024 r. o godzinie 12:00 – jest to ostateczny termin wykorzystania tych Punktów na Nagrody; po tej dacie Punkty zostają usunięte z konta Uczestnika;

5.7.2. wymiana Punktów w ramach „Oferty specjalnej“ możliwa jest również do dnia 30 grudnia 2024 r. do godziny 12:00.

5.8. Organizator w porozumieniu ze Sponsorem zastrzega sobie możliwość aktualizowania listy Nagród w Katalogu Nagród. O wszystkich zmianach Organizator będzie informował Uczestników z tygodniowym wyprzedzeniem na Stronie Internetowych Programu lub w specjalnej korespondencji w formie drukowanej lub elektronicznej kierowanej do Uczestników

5.9. W przypadku, gdy w trakcie realizowania zamówienia Uczestnika na dostawę Nagrody
z Katalogu Nagród, Organizator nie ma możliwości zapewnienia Uczestnikowi zamawianej Nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo wysłania do Uczestnika zamiennika Nagrody, czyli innego modelu zamówionego produktu, o parametrach nie gorszych niż zamówiony przez Uczestnika produkt, którego wartość rynkowa brutto nie przekracza wartości produktu zamówionego. Jeśli Organizator nie może zaproponować takiego zamiennika, poszukuje innego produktu, o innych parametrach oraz innej wartości rynkowej brutto i punktowej i przedstawia nową propozycję Uczestnikowi. Uczestnik może zdecydować, czy wybiera nową Nagrodę zaproponowaną przez Organizatora, czy zwrot Punktów odpowiadających zamówionej Nagrodzie.

5.10. Nagrody zostaną dostarczone do Uczestnika za pośrednictwem przedstawiciela handlowego Sponsora lub wysłane bezpośrednio do Uczestnika na adres podany w formularzu rejestracyjnym
w następujących terminach: 

5.10.1. w przypadku nagród zamówionych w terminie od 1 do 15 dnia danego miesiąca – do ostatniego dnia danego miesiąca, 

5.10.2. w przypadku nagród zamówionych w terminie od 16 do ostatniego dnia danego miesiąca – 
w terminie do ostatniego dnia miesiąca następnego.

5.11. Zebrane przez Uczestnika Punkty w okresie trwania Programu, które nie zostaną wykorzystane na nagrody zostają anulowane w dniu 30 grudnia 2024 r. po godzinie 12:00.

5.12. Organizator ma również prawo do czasowego wstrzymania wydania Uczestnikowi nagrody
w Programie w sytuacji powzięcia wątpliwości co do prawidłowości postępowania Uczestnika zgodnie
z Regulaminem. W każdym przypadku wstrzymania wydania nagrody, Uczestnik zostanie o tym powiadomiony wraz z podaniem uzasadnienia. Wstrzymanie wydania nagrody w Programie trwa do chwili zakończenia postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez Organizatora oraz usunięcia ich przyczyny. 

5.13. Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani prawo do żądania ich ekwiwalentu pieniężnego (w przypadku nagród rzeczowych).

5.14. Nagrody nieodebrane z winy Uczestników lub nagrody Uczestników wykluczonych z Programu, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, pozostają własnością Organizatora.

5.15. Uczestnik nie może przenieść żadnych uprawnień wynikających z udziału w Programie na osoby trzecie. 

5.16. Nagrody rzeczowe wydane (sprzedane) Uczestnikom podlegają samodzielnemu rozliczeniu przez tych Uczestników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

5.17. Do każdej nagrody pieniężnej wydanej Uczestnikowi będącemu osobą fizyczną zostanie przypisana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości niezbędnej do pokrycia należnego podatku od nagrody otrzymanej w Programie (sprzedaży premiowej). Dodatkowa nagroda pieniężna nie podlega wydaniu Uczestnikowi, lecz zostanie potrącona przez Organizatora i przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od nagrody otrzymanej w Programie w wysokości 10% wartości nagrody zgodnie z art. 41 ust. 4 i ust. 7 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

5.18. W przypadku, gdy Nagrodę pieniężna otrzyma Uczestnik będący osobą prawną, jest on zobowiązany do samodzielnego rozliczenia podatku od tej nagrody w ramach przychodów uzyskiwanych z prowadzonej działalności gospodarczej.

§ 6

Jak złożyć reklamacje?

6.1. Każdemu Uczestnikowi Programu przysługuje prawo wniesienia reklamacji w terminie do 7 dni roboczych od momentu dostarczenia Nagrody, gdy przedmiotem reklamacji jest dostarczona Nagroda rzeczowa. Niezależnie od powyższego, Uczestnik może przez cały okres trwania Programu zgłaszać reklamacje co do jego przebiegu – jednak nie później niż w ciągu 14 dni od zakończenia Programu.

6.2. Reklamacje należy kierować na piśmie na adres Organizatora Programu: MPL VERBUM S.A., ul. Szelągowska 45A, 61-625 Poznań lub mailowo na adres poczty elektronicznej biuro@verbum.com.pl. 

6.3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: imię i nazwisko zgłaszającego, nazwę firmy Uczestnika i numer NIP, adres do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację (w przypadku, gdy reklamacja została przesłana listownie), a także opis sprawy, której dotyczy reklamacja oraz żądanie określonego zachowania się przez Organizatora. 

6.4. O terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego lub data wysłania wiadomości e-mail. Reklamacje zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane. 

6.5. W przypadku dostarczenia Nagrody za pośrednictwem firmy kurierskiej Uczestnik zobowiązany jest sprawdzić przesyłkę w obecności kuriera. W przypadku uszkodzenia Nagrody lub opakowania, w której była ona transportowana lub niezgodności ilościowej przesyłki należy sporządzić odpowiednią adnotację w Protokole Przekazania Nagrody lub sporządzić protokół reklamacyjny z kurierem. W takim przypadku Protokół Przekazania Nagrody lub protokół reklamacyjny podpisuje także kurier. Dokument ten jest niezbędny, aby Organizator mógł rozpatrzyć reklamację. Brak zachowania wyżej wymienionej procedury skutkuje utratą prawa do złożenia reklamacji dotyczącej Nagrody.

6.6. Uczestnik, który otrzymał Nagrodę rzeczową, będącą przedmiotem reklamacji, zobowiązany jest: 

6.6.1. odesłać reklamowaną Nagrodę w stanie kompletnym i nienaruszonym na adres potwierdzony wcześniej z Organizatorem, 

6.6.2. dołączyć do każdej reklamowanej Nagrody Protokół Przekazania Nagrody lub protokół reklamacyjny z podpisem kuriera. 

6.7. Reklamacje dotyczące wydanych Uczestnikom Programu nagród rozpatrywane są przez Organizatora w porozumieniu ze Sponsorem. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni (termin podstawowy) od daty otrzymania towaru reklamowanego. Jeśli obsługa procesu reklamacji wymaga więcej czasu, Organizator w ww. terminie poinformuje Uczestnika o ostatecznym terminie rozpatrzenia reklamacji (nie dłuższym niż 30 dni). Decyzje w przedmiocie reklamacji są ostateczne. 

6.8. Uznając zgłoszenie reklamacyjne za zasadne Organizator może dokonać: 

6.8.1. naprawy wadliwego produktu,

6.8.2. wymiany produktu na nowy, wolny od wad. 

6.9. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji naprawiony bądź wymieniony produkt zostaje dostarczony Uczestnikowi Programu wraz z najbliższym zakupem innej Nagrody, bądź  w przypadku braku zakupu lub zakończenia okresu trwania Programu – w terminie 21 dni liczonym od dnia uznania reklamacji.

6.10. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji wadliwy towar zostanie odesłany do Uczestnika Programu. 

6.11. Reklamacji nie podlegają produkty: 

6.11.1. eksploatowane niezgodnie z warunkami podanymi w instrukcji obsługi lub niewłaściwie konserwowane, 

6.11.2. z naruszoną konstrukcją spowodowaną ingerencją Uczestnika. 

6.12. Uczestnik może bezpośrednio u Organizatora uzyskać informację o przebiegu i sposobie załatwienia reklamacji. 

6.13. Wszelkie reklamacje dotyczące Nagród posiadających kartę gwarancyjną należy zgłaszać do producenta danej Nagrody, na adres znajdujący się w załączonej do Nagrody karcie gwarancyjnej.

 

§ 7

W jaki sposób przetwarzamy dane osobiste?

7.1. Dane osobowe Uczestników Programu będących osobami fizycznymi są przetwarzane na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa z zakresu ochrony danych osobowych,
w tym zwłaszcza rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

7.2. Administratorem danych osobowych jest ARISTON POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-408) przy ul. Pocieszka 3 (kontakt: RODO@aristonthermo.com). 

7.3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są w celu przeprowadzenia Programu i realizacji postanowień jego Regulaminu. 

7.4. Więcej informacji o regułach przetwarzania danych osobowych w związku z przeprowadzaniem Programu znajduje się w załączniku numer 2 do Regulaminu.

 

§ 8

Świadczenie usługi drogą elektroniczną

8.1. Z chwilą otrzymania potwierdzenia o utworzeniu konta na Stronie Internetowej Programu pomiędzy Organizatorem (usługodawcą) a Uczestnikiem (usługobiorcą) zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia konta na Stronie Internetowej Programu. Umowa prowadzenia konta zawierana jest na czas uczestnictwa w Programie, a Uczestnik może odstąpić od tej umowy
w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w terminie 14 dni od dnia otrzymania potwierdzenia o utworzeniu konta na Stronie Internetowej Programu. W tym celu Uczestnik powinien przesłać na adres Organizatora info@ariston-oneteam.pl oświadczenie
o odstąpieniu od umowy prowadzenia konta w Programie. W takiej sytuacji konto Uczestnika zostanie usunięte w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Organizatora takiego żądania.

8.2. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Programu to: 

8.2.1. komputer lub inne urządzenie elektroniczne posiadające dostęp do Internetu 

8.2.2. oraz zainstalowana przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 8 lub Chrome 16 lub FireFox 3 lub Opera 10 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies”.

8.3. Uczestnik zobowiązany jest do korzystania ze Strony Internetowej Programu i jej funkcjonalności zgodnie z przepisami prawa oraz postanowieniami Regulaminu. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Strony Internetowej Programu w celu prowadzenia przez Uczestnika działalności, która naruszałaby interes Organizatora lub Sponsora, w tym działalności reklamowej polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd. Zabrania się korzystania ze Strony Internetowej Programu w sposób mogący naruszyć dobra osobiste innych osób oraz zamieszczania lub rozpowszechniania za pośrednictwem Strony Internetowej Programu treści bezprawnych,
w tym wulgarnych, nieprawdziwych lub mogących naruszać dobra osobiste lub inny uzasadniony interes Organizatora, Sponsora lub osób trzecich.

 

§ 9

Postanowienia końcowe

9.1. Informacje o Programie udostępniane są za pośrednictwem Strony Internetowej Programu. Ponadto, Organizator udziela informacji w formie mailowej pod adresem:. info@ariston-oneteam.pl  

9.2. Uczestnik Programu, z zastrzeżeniem pkt 8.1. Regulaminu może w każdym czasie podjąć decyzję o rezygnacji z udziału w Programie. W tym celu Uczestnik powinien przesłać na adres MPL VERBUM S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Szelągowska 45 A, 61-626 Poznań z dopiskiem „Rezygnacja – ARISTON ONETEAM PARTNER” pisemne oświadczenie o rezygnacji z udziału w Programie lub przesłanych na adres e-mail: info@ariston-oneteam.pl czytelny skan lub zdjęcie podpisanego własnoręcznie oświadczenia o rezygnacji. Na podstawie oświadczenia o rezygnacji Organizator usunie danego przedsiębiorcę z grona Uczestników Programu.

9.3. Zamierzeniem Organizatora ani celem Programu nie jest utrudnianie dostępu do rynku innym podmiotom oferującym do sprzedaży wyroby odpowiadające rodzajowo Produktom Sponsora (dalej: „Innym Podmiotom”), w szczególności warunki udziału w Programie oraz warunki zdobywania benefitów nie są w żaden sposób uzależnione od liczby produktów Innych Podmiotów, które zakupi Uczestnik zarówno w okresie trwania Programu, jak i po jego zakończeniu.

9.4. Organizator Programu może wykluczyć Uczestnika z udziału w Programie w przypadku naruszenia przez niego (lub jego Przedstawiciela) postanowień Regulaminu, a także w przypadku, gdy Uczestnik dopuści się jakichkolwiek:

9.4.1. działań naruszających dobra osobiste Organizatora lub Sponsora (np. renomę lub dobre imię), lub 

9.4.2. działań naruszających prawa własności intelektualnej przysługujące Organizatorowi lub Sponsorowi, lub 

9.4.3. czynów nieuczciwej konkurencji - powodujących lub mogących spowodować szkodę majątkową lub niemajątkową dla Organizatora lub Sponsora. Organizator nie będzie w takiej sytuacji przyznawał benefitów w Programie rozpoczynając od chwili, w której podjął decyzję o wykluczeniu Uczestnika
z Programu i poinformował o tym Uczestnika. O fakcie wykluczenia z Programu Uczestnik zostanie poinformowany w formie mailowej oraz pisemnej. W razie wykluczenia Uczestnika, Organizator ma ponadto prawo: 

9.4.4. anulować wszystkie dotychczas przyznane, a niewydane benefity, 

9.4.5. skierować do niego roszczenie o zwrot wszystkich nienależnie wydanych mu benefitów w trakcie trwania Programu, 

9.4.6. zażądać od dostawcy karty pre-paid unieważnienia karty wydanej takiemu Uczestnikowi.

9.5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, w tym zmiany wystawcy karty pre-paid
w trakcie trwania Programu, jeżeli jest to uzasadnione, a zmiany nie będą naruszać praw nabytych przez Uczestników na podstawie dotychczasowych zasad Programu. Ogłoszenie zmian Regulaminu nastąpi poprzez Stronę Internetową Programu, a ponadto Uczestnicy otrzymają wiadomość e-mail lub SMS.

9.6. Organizator w porozumieniu ze Sponsorem zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia Programu z zachowaniem miesięcznego okresu powiadomienia Uczestników Programu. Informacja
o zakończeniu lub zawieszeniu Programu zostanie opublikowana na Stronie Internetowej Programu oraz przesłana do Uczestników za pośrednictwem wiadomości e-mail lub SMS. 

9.7. Regulamin jest jawny i dostępny na Stronie Internetowej Programu.

9.8. Wszelkie informacje o Programie dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. Grafiki przedstawiające Nagrody rzeczowe znajdujące się w Katalogu Nagród mają jedynie charakter poglądowy i mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistego wyglądu. 

9.9. Do organizacji Programu zastosowanie znajdują przepisy o przyrzeczeniu publicznym – art. 919-921 Kodeksu cywilnego.

9.10. Program nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, grą w karty ani grą na automatach, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych.

9.11. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego,
w szczególności Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

9.12. Wszelkie sprawy wynikłe z tytułu wzajemnych zobowiązań związanych z Programem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.

ZAŁĄCZNIK NR 1

NAKLEJKA ARISTON ONETEAM PARTNER:

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ PROGRAMU „ARISTON ONETEAM PARTNER”

 

1. Administratorem danych osobowych uczestników programu (będących osobami fizycznymi) „Ariston OneTeam Partner” („Program”) jest ARISTON POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-408) przy ul. Pocieszka 3 („Administrator“).

Jeżeli chciałabyś/chciałbyś skontaktować się z administratorem Twoich danych napisz e-mail na adres: RODO@aristonthermo.com lub wyślij list na ww. adres siedziby Administratora. 

2. Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Programu i realizacji postanowień jego regulaminu. Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora danych jaki ma w tym, aby poprzez organizację Programu promować swoje produkty. 

Twoje dane osobowe przetwarzane mogą być również dla celów marketingowych Administratora, co oznacza w szczególności promowanie oferty jego produktów lub usług. W ramach takiego marketingu Administrator chce móc prezentować Ci oferty i promocje dopasowane do Twoich zainteresowań. W tym celu dokonywać może czynności profilowania, które jednak w żadnym przypadku nie będzie miało wpływu na Twoje prawa lub wolności, ani nie będzie w inny podobny sposób na Ciebie wpływać. Przetwarzanie Twoich w celach marketingowych odbywa się na podstawie tzw. uzasadnionego interesu administratora danych osobowych, określonego wprost w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych.

Dodatkowo, o ile wyrazisz odrębną zgodę Twój adres e-mail lub numer telefonu będą wykorzystywane w celu wysyłania do Ciebie wiadomości zawierających ofertę handlową administratora Twoich danych.

3. Ewentualnie przetwarzanie danych osobowych w celu wysyłania do Ciebie komunikatów marketingowych drogą elektroniczną lub telefoniczną odbywa się zawsze na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody. Zgodę na takie przetwarzanie danych możesz wycofać w dowolnej chwili wysyłając list na adres: ARISTON POLSKA Sp. z o.o., ul. Pocieszka 3, 31-408 Kraków lub mailowo na adres: RODO@aristonthermo.com. Pamiętaj, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

4. Poddanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Programie, w tym zwłaszcza do otrzymania nagrody lub złożenia reklamacji. Niepodanie danych skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w Programie, w tym uzyskania i wydania nagrody lub rozpatrzenia złożonej reklamacji.

5. Odbiorcami Twoich danych są następujące kategorie podmiotów: Organizator, któremu administrator zlecił obsługę organizacyjną Programu i który przetwarza w tym celu dane w imieniu administratora, a także inne podmioty, przy pomocy których Organizator przeprowadza Program i wydaje przewidziane w nim nagrody, np. firmy kurierskie, dostawcy usług informatycznych, podmioty świadczące usługi prawne oraz księgowe itp., jak również podmioty z grupy kapitałowej, do której należy ARISTON POLSKA Sp. z o.o.

Twoje dane ujawniamy innym podmiotom tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do przeprowadzenia Programu. W każdym przypadku, gdy ujawniamy Twoje dane innym podmiotom, dokonujemy tego w ramach obowiązujących przepisów. Jeśli nasi usługodawcy przetwarzają Twoje dane w naszym imieniu, muszą zapewnić gwarancje wdrożenia rozwiązań technicznych i organizacyjnych, które będą chroniły Twoje dane osobowe i spełniały wymogi ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

6. Okres, przez jaki przechowujemy dane osobowe uczestników Programu jest zależny od celu przetwarzania oraz tego, jakiego rodzaju obowiązki prawne musimy spełnić:

a) dla celów związanych z przeprowadzaniem Programu – dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Programu, a po jego zakończeniu dane przez okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych wskazany w przepisach prawa lub przez okres wymagany dla przechowania dokumentacji księgowej, który obecnie wynosi 5 lat od zakończenia roku obrotowego (w razie rozbieżności zastosowanie ma dłuższy termin). W przypadku zgłoszenia roszczenia przez uczestnika, okres przechowywania i przetwarzania jego danych osobowych może ulec przedłużeniu, jeśli będzie to niezbędne dla rozpatrzenia roszczenia i ewentualnej obrony przed takim roszczeniem;

b) dla celów związanych w wysyłaniem komunikatów marketingowych – do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych w tym celu;

c) dane osobowe uczestników Programu będą przechowywane w bazie marketingowej przez cały okres, kiedy dany uczestnik kupuje produkty Administratora oraz później przez okres 5 lat licząc od momentu, kiedy dany uczestnik ostatni raz zakupił produkty od Administratora, chyba, że wcześniej wyrazi on sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingowych.

7. Prawo ochrony danych osobowych daje Ci szereg praw, z których możesz skorzystać w dowolnej chwili. Twoje prawa obejmują:

a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych

b) prawo do poprawiania danych

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych

d) prawo do żądania usunięcia danych

e) prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych.

Aby skorzystać z ww. uprawnień, skontaktuj się z administratorem wysyłając list na adres: list na adres: ARISTON POLSKA Sp. z o.o., ul. Pocieszka 3, 31-408 Kraków lub mailowo na adres: RODO@aristonthermo.com.

8. Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych, to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). W ramach wykonania tego uprawnienia powinieneś podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać jakie działanie uznajesz za naruszające Twoje prawa lub wolności i czego się domagasz.

9. Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych wówczas, gdy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego uzasadnionego interesu (np. w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego). Sprzeciw możesz zgłosić kontaktując się z nami listownie na adres: list na adres: ARISTON POLSKA Sp. z o.o., ul. Pocieszka 3, 31-408 Kraków lub mailowo na adres: RODO@aristonthermo.com.

10. Dla Programu prowadzona jest strona internetowa pod adresem www.ariston-oneteam.pl. Szczegółowe zasady przetwarzania danych związanych z korzystaniem z ww. strony lub aplikacji, w tym opis wykorzystywanych plików cookies, znajdują się w dokumencie „Polityka prywatności” na tej stronie.

11. Przy prowadzeniu Programu korzystamy z narzędzi dostarczanych przez podmioty, które znajdują się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, a niektórzy z dostawców usług mogą przechowywać dane poza ww. terytorium. Ilekroć mogłoby dochodzić do przekazywania danych użytkowników/usługobiorców poza Europejski Obszar Gospodarczy, trafią one tam standardowo wyłącznie w ramach procedur i warunków wymaganych przepisami o ochronie danych osobowych, a więc:

a) do takich krajów, co do których Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą, że zapewniają one odpowiedni stopień ochrony, albo

b) w razie braku ww. decyzji – po zapewnieniu odpowiednich zabezpieczeń i pod warunkiem, że obowiązują egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą oraz skuteczne środki ochrony prawnej, np. na podstawie zawarcia z podmiotem, do którego dane mają zostać przekazane standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską.

Loading...